ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಶ್ರಿ. ಕೆ ಬಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ :

ಮೋನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಮನಿ(ಪ್ರಭಾರ)

ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ
ಬೆಂಗಳೂರು

ಮೊಬೈಲ್ :

ವಿಳಾಸ

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ
ಸೈರಾ ಬಾಗ್ ನಂ .19/4, 3 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂ ರಸ್ತೆ
ಬೆಂಗಳೂರು-560052

ಮೊಬೈಲ್ :

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 080-29551320

ಇಮೇಲ್:ksskdc03[at]gmail[dot]com